Przejdź do treści

Regulamin zajęć TANIEC DLA DZIECI

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach.
 2. Organizatorem ZAJĘĆ jest firma Otwarte Dźwięki Joanna Słowińska, NIP 8883154124, REGON 521156990, ul. Opalowa 4, 87-853 Kruszyn.
 3. Zajęcia odbywają się w wynajętych pomieszczeniach, które są dostosowane do tematyki zajęć, wygody uczestników i prowadzącego. O miejscu prowadzenia zajęć uczestnicy są informowani przed rozpoczęciem zajęć.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Wszelkie warunki uczestnictwa zawarte są w niniejszym regulaminie, a terminy i miejsce zajęć w harmonogramie zajęć, który jest wysyłany do uczestników na podany przy zapisie adres e-mail.
 2. Uczestnikami zajęć TANIEC DLA DZIECI mogą zostać dzieci od 4 do 6 roku życia.
 3. Udział uczestnika w zajęciach jest możliwy po wypełnieniu przez opiekuna prawnego/rodzica formularza zapisu na zajęcia, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora. Dziecko staje się UCZESTNIKIEM zajęć z chwilą wpłaty pełnej kwoty i potwierdzenia zgłoszenia przez organizatora oraz wypełnieniu i dostarczeniu ZGODY na udział dziecka w zajęciach, która dostępna jest na stronie internetowej organizatora, w opisie zajęć oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis. Zgłoszenia na zajęcia można dokonać także pod nr telefonu 691 551 711.
 4. Opiekun prawny/rodzic uczestnika powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia dziecka oraz ustalić ewentualne przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach. Uczestnicy, którzy mają problemy ze zdrowiem, niepozwalające na uprawianie zajęć ruchowych oraz przyjmujące leki, które ograniczają ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 5. Opiekun prawny/rodzic uczestnika jest zobowiązany na piśmie lub w wiadomości e-mail powiadomić organizatora i instruktora o kontuzjach czy problemach zdrowotnych, które nie wykluczają udziału w zajęciach, ale mogą mieć wpływ na sprawność uczestnika.
 6. Udział w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność opiekunów). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz kontuzje i urazy, powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

§ 3
OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Na zajęcia obowiązują karnety, na 4 zajęcia pod rząd, licząc od pierwszych zajęć, w których uczestniczył uczestnik.
 2. Uczestnik może wziąć udział w zajęciach próbnych jeden raz. Koszt zajęć próbnych podany jest na stronie internetowej organizatora, w opisie zajęć oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis.
 3. Możliwy jest także udział w pojedynczych zajęciach. Koszt pojedynczych zajęć podany jest na stronie internetowej organizatora, w opisie zajęć oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis.
 4. Wpłaty należy dokonać na konto organizatora, Otwarte Dźwięki Joanna Słowińska 12 1090 1519 0000 0001 5658 2473, Santander Bank Polska, najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem Taniec dla dzieci. W przypadkach uzgodnionych z organizatorem wpłaty za udział w zajęciach można dokonać BLIK-iem w dniu rozpoczęcia zajęć. Koszty zajęć oraz numer konta bankowego podany jest na stronie internetowej organizatora, w opisie zajęć oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis.

§ 4
ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI PODCZAS ZAJĘĆ

 1. Zajęcia można odwołać najpóźniej do godz. 20.00 dnia poprzedzającego termin zajęć, aby nie ponieść kosztów odwołanych zajęć, przedłuża to ważność karnetu o 1 tydzień.
 2. Przekroczenie tego terminu lub nieodwołanie obecności skutkuje uznaniem zajęć za odbyte, jednocześnie uniemożliwia odrobienie zajęć. 
 3. Aby zgłosić nieobecność należy skutecznie powiadomić ORGANIZATORA o nieobecności: 
  Wysłać wiadomość e-mail: otwartedzwieki@gmail.com. Każdorazowo ORGANIZATOR potwierdza odwołanie uczestnictwa.

§ 5
ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia TANIEC DLA DZIECI trwają 45 min.
 2. Uczestnik zajęć zobligowany jest do aktywnego i twórczego angażowania się w zajęcia.
 3. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że program zajęć, metody prowadzenia zajęć i ćwiczeń są własnością intelektualną ich twórców tj. firmy Otwarte Dźwięki Joanna Słowińska i nie mogą być wykorzystane bez zgody ORGANIZATORA.
 5. Organizator nie wyraża zgody na rejestrację zajęć (nagrań i zdjęć) oraz ich powielania bez uprzedniej zgody prowadzącego zajęcia oraz pozostałych członków grupy uczestniczącej w zajęciach.
 6. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które nie przestrzegają regulaminu zajęć.
 7. Opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi.

§ 6
BEZPIECZEŃSTWO

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zajęć, przepisów BHP i przeciwpożarowych, poszanowania mienia placówki oraz kulturalnego zachowywania się oraz do podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia.
 2. Za wszelkie wyrządzone szkody, w szczególności za uszkodzenia, zniszczenia mienia uczestnicy zajęć i ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione.
 4. Obowiązuje zakaz udziału w zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, które weszły na teren, gdzie realizowane są zajęcia, będą poproszone o jego opuszczenie.
 5. Instruktor może wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa.
 6. Osoby, które w czasie ćwiczeń lub pobytu w sali, gdzie prowadzone są zajęcia, źle się poczują, zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić o tym instruktora.
 7. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt z którego korzysta i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
 8. Za szkody powstałe w wyniku celowego działania uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

§ 7
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 1. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć.
 2. Dane osobowe Uczestnik podaje dobrowolnie, ale są one niezbędne do wykonania usługi lub zawarcia umowy. Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik oświadcza,  że udziela zgody Organizatorowi tj. Otwarte Dźwięki Joanna Słowińska, NIP: 8883154124, REGON: 521156990, na przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych w formularzu zapisu na zajęcia.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzonymi zajęciami. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo: żądania od administratora dostępu do danych; żądania ich sprostowania; żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującym prawem. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w zajęciach.
 4. Uczestnik oraz rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w zajęciach udziela zgody Organizatorowi tj. Otwarte Dźwięki Joanna Słowińska, NIP: 8883154124, REGON: 521156990 na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie wizerunku swojego i wizerunku dziecka, w tym rozpowszechniania zdjęć, fonogramów i wideogramów z wizerunkiem i wypowiedziami, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania takiego wykorzystania. Równocześnie zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wskazanych materiałów ze swoim wizerunkiem i wizerunkiem dziecka, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te wszystkie działania służyć mają propagowaniu zajęć lub promocji Organizatora. Zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika i głosem, za pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie ich w celu promocji (w tym promocji Organizatora), informowania i realizacji zajęć zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach i publikacjach elektronicznych.
 5. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na publikację swojego wizerunku oraz wizerunku dziecka, ma obowiązek pisemnie powiadomić Organizatora.