Przejdź do treści

Regulamin udziału w warsztatach

REGULAMIN WARSZTATÓW OTWARTE DŹWIĘKI

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach. 
 2. Organizatorem warsztatów jest firma Otwarte Dźwięki Joanna Słowińska, NIP 8883154124, REGON 521156990, ul. Opalowa 4, 87-853 Kruszyn.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany regulaminu, jakie ewentualnie pojawią się, będą publikowane i wyróżniane na stronie internetowej Organizatora, www.otwartedzwieki.pl
 4. Warsztaty odbywają się w wynajętych pomieszczeniach, które są dostosowane do tematyki warsztatów, wygody uczestników i prowadzącego. O miejscu prowadzenia warsztatów uczestnicy są informowani przed rozpoczęciem zajęć.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

 1. Wszelkie warunki uczestnictwa zawarte są w niniejszej regulaminie a terminy i miejsce zajęć w harmonogramie zajęć, który jest wysyłany do uczestników na podany przy zapisie adres e-mail.
 2. Uczestnikiem warsztatów może zostać każdy bez względu na wiek i płeć. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów i dostarczenie jej organizatorom w terminie do 3 dni przed warsztatami. W przypadkach, gdy w warsztatach biorą udział rodziny, podczas warsztatów/zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic lub opiekun prawny.
 3. Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży, wyżywienia i ewentualnego noclegu ponosi uczestnik.
 4. Organizator może wyznaczyć minimalny wiek uczestników zajęć. Informacje na ten temat są prezentowane w opisie zajęć, na stronie internetowej organizatora.
 5. Udział uczestnika w warsztatach jest możliwy po wypełnieniu formularza zapisu na warsztaty, który jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. Nadawca formularza zgłoszeniowego staje się uczestnikiem warsztatów z chwilą wpłaty pełnej kwoty i potwierdzenia zgłoszenia przez organizatora. Zgłoszenia na warsztaty można dokonać także pod nr telefonu 691 551 711.
 6. Wpłaty należy dokonać na konto organizatora, Joanna Słowińska 70 1090 1519 0000 0001 4967 3962, Santander Bank Polska, najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko z dopiskiem opłata za warsztaty. W niektórych przypadkach wpłaty za udział w warsztatach można dokonać również gotówką, w dniu rozpoczęcia warsztatów. Koszty warsztatów oraz numer konta bankowego podany jest na stronie internetowej organizatora, w opisie warsztatów oraz w wiadomości e-mail, potwierdzającej zapis. Na niektóre zajęcia obowiązują karnety, na 4 lub 5 zajęć, które można wykorzystać przez 6 tygodni od daty pierwszych zajęć, w których uczestniczył uczestnik.
 7. W wyjątkowych sytuacjach płatność może być rozłożona na 3 lub więcej rat.
 8. Po otrzymaniu płatności ORGANIZATOR na pisemną prośbę UCZESTNIKA wystawi rachunek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 9. Wypełnienie formularza lub telefoniczne zgłoszenie i wpłacenie należności jest równoznaczne z zarezerwowaniem przez ORGANIZATORA miejsca na zajęcia dla UCZESTNIKA oraz akceptacją regulaminu warsztatów.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca warsztatów  w wypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej. Uczestnicy o w/w wypadkach zostaną powiadomieni niezwłocznie wiadomością sms lub e-mail.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie warsztatów.
 12. Wpłaty nie podlegają zwrotowi, także w przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach. 
 13. Organizator nie dokonuje zwrotów należności za zajęcia, jeśli uczestnik jest na nich nieobecny.
 14. W wypadku zgłoszenia się mniej niż 6 uczestników, ORGANIZATOR może odwołać WARSZTATY, nie później jednak niż 1 dzień przed ich rozpoczęciem. Zwrot opłat nastąpi w ciągu 7 dni od daty odwołania. 
 15. Każdy uczestnik powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach. Osoby, które mają problemy ze zdrowiem, nie zezwalające na uczestniczenie w zajęciach śpiewu i  zajęciach ruchowych oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które ograniczają ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić instruktora o kontuzjach czy problemach zdrowotnych, które nie wykluczają udziału w zajęciach, ale mogą mieć wpływ na jego sprawność i samopoczucie.
 16. Udział w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność opiekunów). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz kontuzje i urazy, powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa. 

§ 3
ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu, który jest dostarczany uczestnikom w wiadomości e-mail najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Uczestnik warsztatów zobligowany jest do aktywnego i twórczego angażowania się w działania warsztatowe.
 3. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że program zajęć, koncertu; metody prowadzenia zajęć i ćwiczeń są własnością intelektualną ich twórców tj. firmy Otwarte Dźwięki Joanna Słowińska i nie mogą być wykorzystane bez zgody ORGANIZATORA. 
 5. Organizator nie wyraża zgody na rejestrację zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich powielania bez uprzedniej zgody prowadzącego warsztaty oraz pozostałych członków grupy uczestniczącej w warsztatach
 6. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które nie przestrzegają regulaminu warsztatów.
 7. W wypadkach ustawowego lockdownu organizator zastrzega sobie prawo dokończenia warsztatów w formie on-line.
 8. Liczba osób w grupach jest ograniczona. Jeśli w celu uruchomienia zajęć, potrzebna jest minimalna liczba uczestników, jest ona określona w opisie zajęć. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do uruchomienia warsztatu, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zajęć lub ich odwołania. 

§ 4
BEZPIECZEŃSTWO

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu warsztatów, przepisów BHP i przeciwpożarowych, poszanowania mienia placówki oraz kulturalnego zachowywania się oraz do podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia.
 2. Za wszelkie wyrządzone szkody, w szczególności za uszkodzenia, zniszczenia mienia uczestnicy warsztatów i ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione. 
 4. Obowiązuje zakaz udziału w warsztatach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, które weszły na teren, gdzie realizowane są zajęcia, będą poproszone o jego opuszczenie. 
 5. Instruktor może wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa.
 6. Osoby, które w czasie ćwiczeń lub pobytu w sali, gdzie prowadzone są zajęcia, źle się poczują, zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić o tym instruktora. 
 7. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na z którego korzysta i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem. 
 8. Za szkody powstałe w wyniku celowego działania uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

§ 5 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 1. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć.
 2. Dane osobowe Uczestnik podaje dobrowolnie, ale są one niezbędne do wykonania usługi lub zawarcia umowy. Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik oświadcza,  że udziela zgody Organizatorowi tj. Otwarte Dźwięki Joanna Słowińska, NIP: 8883154124, REGON: 521156990, na przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych w formularzu zapisu na warsztaty.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzonymi zajęciami. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo: żądania od administratora dostępu do danych; żądania ich sprostowania; żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującym prawem. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w zajęciach.
 4. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, w tym rozpowszechniania zdjęć, fonogramów i wideogramów z wizerunkiem i wypowiedziami Uczestników, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania takiego wykorzystania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika i głosem, za pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie ich w celu promocji (w tym promocji Organizatora), informowania i realizacji zajęć zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach i publikacjach elektronicznych. Równocześnie Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wskazanych materiałów z wizerunkiem także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te wszystkie działania służyć mają propagowaniu zajęć lub promocji Organizatora.